Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

АКСМ стратегія

 

ВСТУП

 

Стратегія адвокаційного, комунікаційного та соціально мобілізаційного супроводу протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області на 2012-2016 роки (далі – АКСМ стратегія) розроблена як компонент обласної цільової програми «Стратегія протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області на 2012-2016 роки». Необхідність її розробки та впровадження обумовлена потребою реалізації системного підходу до подолання епідемії туберкульозу в Україні, створення сприятливих умов для реалізації комплексу соціально-економічних та медичних заходів, спрямованих, зокрема, на покращення медичної допомоги хворих на туберкульоз, його раннього виявлення та профілактики.

Компонент АКСМ є невід’ємною складовою стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Зупинимо туберкульоз» і передбачає ініціювання та впровадження необхідних змін в:

-          реалізації державної політики з контролю над туберкульозом, нормативному забезпеченні діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих (адвокація),

-          знаннях, ставленні та поведінці різних груп населення для покращання виявлення, діагностики та лікування туберкульозу; (комунікація),

-          процес об’єднання та координації зусиль і ресурсів громадськості, забезпеченні міжсекторальної взаємодії всіх зацікавлених сторін для протидії захворюванню на туберкульоз (соціальна мобілізація).

Обласна АКСМ стратегія підготовлена на виконання Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 22 березня 2012 року за №4565-VI, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. за №1341-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», «Національної стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для протидії туберкульозу в Україні на 2012-2016 роки», а також інших чинних нормативно-правових документів.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

 

В Україні, в умовах офіційно проголошеної епідемії туберкульозу, за період дії Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках вдалося досягти певних позитивних зрушень: знизились показники захворюваності, поширеності, смертності від туберкульозу.

Однак, викликає стурбованість ситуація з мультирезистентною (стійкою до основних протитуберкульозних препаратів) та ВІЛ-асоційованою формами туберкульозу.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, мультирезистентну форму мають у різних регіонах від 2,5% до 15-34% хворих з новими випадками та 50-65% хворих з повторними випадками туберкульозу.

У країні реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко зростає. Одночасно із поширенням епідемії ВІЛ/СНІД, що має тенденцію до генералізації через статевий шлях передачі, швидко зростає і частка пацієнтів із поєднаною інфекцією туберкульоз+ВІЛ-інфекція (ТБ/ВІЛ), кількість яких у 2011 році становила 12% від загального числа хворих з новими випадками туберкульозу.

У зв’язку з цим виникла нагальна потреба у прийнятті нової Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. Очікується, що її реалізація дасть змогу досягти Цілей Розвитку Тисячоліття як складової національної довгострокової стратегії розвитку, а саме обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів, знизивши захворюваність та смертність від туберкульозу відповідно до 64,0 та 14,0 випадків на 100 тис. населення.

Виконання цієї Програми дасть також змогу зменшити відсоток хворих на мультирезистентний туберкульоз серед нових випадків захворювання; забезпечити виліковування 70% хворих з новими випадками туберкульозу; забезпечити усіх хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу повноцінним лікуванням; покращити доступ до лікування уразливих груп населення шляхом впровадження ДОТС стратегії на всій території України; стабілізувати рівень смертності від поєднаної інфекції ТБ/ВІЛ на 10% шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу надання медичної допомоги пацієнтів з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією. І головне - забезпечити якісне надання медичних послуг на рівні первинної медичної ланки, у тому числі покращити виявлення туберкульозу за допомогою мікроскопії мазка мокротиння.

Зараз прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. за № 1341-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки» та розроблено проект «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки».

Виконання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2008-2011 роках» у Чернівецькій області дозволила досягнути певних позитивних результатів. За 5 років їх виконання на Буковині практично всі показники епідеміологічного стану з туберкульозу покращилися і відповідають середнім (або навіть значно нижчі за середні) по Україні. Ілюструють сказане, порівняльні дані наступних таблиць:

Табл. 1

Зареєстровано захворювань на активний туберкульоз

у Чернівецької області на початку та наприкінці реалізації

цільової обласної програми

(на 100 тис. населення, без відомчих служб)

-          2008 р. -  48,5 (Україна 2008р. – 77,8);

-          2009 р. – 49,5 (Україна 2009р. – 72,7);

-          2010 р. – 49,2 (Україна 2010р. – 68,4).

-          2011 р. – 48,8 (Україна 2011р. – 67,2).

 

У структурі захворюваності зростає захворюваність на мультирезистентну форму, що складає 5,4% серед нових випадків та 15,4% серед хворих з повторними випадками туберкульозу.

Одночасно із поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу, зростає і частка пацієнтів із ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція (ТБ/ВІЛ), кількість яких у 2011 році становила 10,1% від загального числа хворих з новими випадками туберкульозу.

Зазначені тривожні дані в цілому відповідають загальнонаціональним епідеміологічним тенденціям у розвитку епідемії туберкульозу та є наслідком комплексу проблем, що пов’язані, як із загальною соціально-економічною ситуацією, сучасним станом системи охорони здоров’я, так і недостатнім рівнем знань та неадекватною поведінкою населення та окремих його груп, найбільш уразливих до захворювання на туберкульоз.

Табл. 2

Одним з основних вимірів, що характеризує епідемічну ситуацію з туберкульозу, є показник смертності.

Смертність населення області від туберкульозу на 100 тис.нас. склала:

 

-          2008р. – 16,7 (Україна 2008р. – 21,2);

-          2009р. – 11,7 (Україна 2009р. – 18,2);

-          2010р. – 9,4 (Україна 2010р. – 16,6);

-          2011р. – 10,4 (Україна 2011р. – 15,3)

На тлі зменшення загальної смертності від туберкульозу, високим залишається показник смертності від цієї хвороби у працездатному віці: у 2011 р. – 306 осіб, що становило 84,1% (до всіх померлих). На початку реалізації Програми, у 2007 р., ці показники становили відповідно, 448 осіб або 86,8% до всіх померлих.

Насторожує, що на Буковині туберкулінодіагностикою, через високу вартість туберкуліну, у 2011 році охоплено лише 763,9  з кожної тисячі дітей.

Матеріально-технічна база всіх протитуберкульозних установ нашої області перебуває в незадовільному стані і потребує покращення, що вимагає значних капіталовкладень.

Очевидно, що вкрай важливо продовжити системне вирішення питань протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області, прийнявши до виконання нову обласну цільову  програму на наступний п’ятирічний період (2012 – 2016 роки). Передбачається, що її виконання в повному обсязі дасть змогу:

·          щороку знижувати не менш як на 5 відсотків рівень захворюваності та смертності від туберкульозу;

·          зменшити кількість професійних захворювань серед медичних працівників протитуберкульозних закладів;

·          знезаразити стічні води закладів фтизіатричної мережі Львівщини;

·          покращити умови перебування хворих в протитуберкульозних стаціонарах;

·          запобігати поширенню мультирезистентного туберкульозу, зокрема, шляхом проведення комплексу заходів для ізольованого розміщення даного контингенту хворих у спеціально обладнаних відділеннях та стаціонарах.

Для досягнення запланованих результатів цільової програми протидії захворювання на туберкульоз у Чернівецькій області на 2012-2016 роки необхідно забезпечити комплексний підхід до її планування та реалізації, що серед іншого передбачає включення до існуючої системи протиепідемічних заходів нових компонентів, аналоги яких апробовані та підтвердили свою ефективність. Власне таким компонентом є Стратегія адвокаційного, комунікаційного та соціально мобілізаційного супроводу протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області на наступний період (Обласна АКСМ стратегія).

 

МЕТА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АКСМ СТРАТЕГІЇ

 

Метою Чернівецької обласної АКСМ стратегії як компонента обласної цільової програми «Стратегія протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області на 2012-2016 роки» - заходами адвокації, комунікації та соціальної мобілізації консолідувати політичну волю і ресурси для боротьби з епідемією туберкульозу, створити сприятливі умови для реалізації комплексу необхідних соціально-економічних та медичних заходів, спрямованих на покращення медичної допомоги хворим на туберкульоз, його раннього виявлення та профілактики.

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ, ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЯКИХ

НЕОБХІДНО ДОЛУЧИТИ РЕСУРСИ АДВОКАЦІЙНОГО, КОМУНІКАЦІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНО МОБІЛІЗАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ

 

До стратегічних завдань щодо протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області в рамках цільової Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», які потребують для свого ефективного вирішення залучення ресурсів адвокаційного, комунікаційного та соціально мобілізаційного супроводу, варто віднести наступні:

1. Створення єдиної системи моніторингу, достовірного обліку, аналізу та адекватного реагування на особливості сучасного етапу розвитку епідемічного процесу туберкульозу, а також оцінки ефективності проведення заходів з протидії захворюванню на туберкульоз на обласному, міському та районному рівнях.

2. Покращення організації та забезпечення здійснення заходів з виявлення та діагностики туберкульозу у Чернівецькій області.

3. Забезпечення та проведення протитуберкульозних лікувально-профілактичних заходів, особливо на амбулаторному етапі, а також дотримання вимог інфекційного контролю, зокрема, його адміністративного компоненту.

4. Покращення кадрового потенціалу та матеріально-технічного забезпечення протитуберкульозних закладів Львівщини, професійного рівня знань та навиків, стану здоров’я та профілактики професійної патології серед їх працівників.

 

ЗАХОДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АКСМ СТРАТЕГІЇ

 

Перше стратегічне завдання:

Створення єдиної системи моніторингу, достовірного обліку, аналізу та адекватного реагування на особливості сучасного етапу розвитку епідемічного процесу туберкульозу, а також оцінки ефективності проведення заходів з протидії захворюванню на туберкульоз на обласному, міському та районному рівнях.

Друге стратегічне завдання:

Покращення організації та забезпечення здійснення заходів з виявлення та діагностики туберкульозу у Чернівецькій області.

Третє стратегічне завдання:

Забезпечення та проведення протитуберкульозних лікувально-профілактичних заходів, особливо на амбулаторному етапі, а також дотримання вимог інфекційного контролю, зокрема, його адміністративного компоненту.

Четверте стратегічне завдання:

 

Покращення кадрового потенціалу та матеріально-технічного забезпечення протитуберкульозних закладів Буковини, професійного рівня знань та навиків, стану здоров’я та профілактики професійної патології серед їх працівників.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛАСНОЇ АКСМ СТРАТЕГІЇ

 

Виконання стратегічних завдань та заходів обласної АКСМ стратегії сприятиме досягненню цілей обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Чернівецькій області на 2012-2016 роки, забезпечить консолідацію політичної волі та ресурсів для боротьби з епідемією туберкульозу, покращення директивного забезпечення та результативності міжсекторальної співпраці, позитивні зрушення у ставленні та поведінці різних верств населення та підвищення ролі територіальних громад щодо протидії захворюванню на туберкульоз. Це стане вагомим вкладом Львівщини у реалізацію Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки.

Моніторинг та оцінка обласної АКСМ стратегії буде здійснюватися як компонент загальної системи моніторингу та оцінки заходів по контролю за туберкульозом на національному та регіональному рівнях.

КООРДИНАТОРОМ ПО АКСМ СТРАТЕГІЇ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Є ЛЕСЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (ТЕЛ. РОБ. 541896).